Klauzula Informacyjna

Informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest on Cafe identyfikacja wizualna Anita Gębura z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Fabrycznej 5/6 zwany dalej Administratorem;

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy/zlecenia (w szczególności materiały otrzymane m.in zdjęcia, logotypy oraz dane teleadresowe itp.) i nie będą udostępniane innym odbiorcom bez Państwa zgody. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające takie dane na podstawie powierzenia przetwarzania danych przez administratora, jeśli jest to niezbędne do wykonania usługi (dostarczenia gotowego produktu).

3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r.,

4. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy/ wyk. zlecenia, w przypadku  ich niepodania niemożliwe jest rozpoczęcie współpracy.

5. Posiada Pani/Pan prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
- przenoszenia danych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania i nie będą przekazywane do państw trzecich.

7. Pani/Pana dane osobowe / wszelkie materiały przekazane przez Zamawiającego do wykonania usługi będą przechowywane przez/ zostają zwrócone do klienta na jego pisemną prośbę lub zniszczone po 30 dniach od momentu realizacji zamówienia. Żadne zdjęcia, treści otrzymane i przede wszystkim dane kontaktowe, czy dane osoby rysowanej nie są umieszczane/wykorzystywane na żadnych portalach czy drukach, chyba że zamawiający postanowi inaczej.

8. Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres e-mail pracowni: biuro@portrety-karykatury.pl, tel. 609342086 lub na adres siedziby pracowni: on Cafe identyfikacja wizualna Anita Gębura, 65-410 Zielona Góra, ul. Fabryczna 5/6.